FHP2P01 PON 功率计

GRANDWAY
400-312.png
1400-693.png
1400-693.png
2400-334.png
2400-334.png
3400-447.png
3400-447.png
4400-783.png
4400-783.png
5400-160.png
5400-160.png
6400-906.png
6400-906.png
7400.png
7400.png
8400.png
8400.png
400-312.png
1400-693.png
2400-334.png
3400-447.png
4400-783.png
5400-160.png
6400-906.png
7400.png
8400.png

功能

支持测量1310nm上行突发信号和1490 / 1550nm下行信号

GPON/EPON

PON 模式选择

InGaAs

探头类型

0.5dB

精度

10 组

阈值设置

2节五号镍氢电池

电池

900 条

信息存储

b3ico1.png

产品资料

b3ico2.png

相关软件

b3ico3.png

用户手册

b3ico4.png

资质认证

功能

功能

330-524.png

支持测量1310nm上行突发信号和1490/1550nm下行信号

支持EPON / GPON网络

900条信息存储功能

具有通过、告警和未通过模式

智能充电和自动关机

参数

FHP2P01_画板 1.png

姓名*

×

电话*

×

邮箱*

×

地址

×

留言信息

产品资料
相关软件
用户手册
未登入

抱歉,您需要登录才能下载信息

800-819-8191

TOP